Gotland360

Gotland bör upplevas på cykel och vi ger dig chansen att göra just detta på bästa möjliga vis

Även om det är få bilar på Gotlands vägar i september så måste du som deltar i Gotland360 följa alla de trafikregler som gäller. Stoppa vid stoppskylt, var försiktig när du gör vänstersvängar och uppför dig klokt vid klungkörning. Det är ett motionslopp utan tidtagning. Även om vi har löst en kollektiv olycksfallsförsäkring åt er cyklister så vill vi ha er hela ända hem.

Vi har en nedre åldersgräns på 18 år då vi serverar alkoholhaltiga drycker under festmåltiden på lördagskvällen.

Cykeln

Du får använda vanlig cykel, racer- , mtb-, hybrid-, eller tandemcykel. Av säkerhetsskäl får din cykel inte vara försedd med täckta hjulsidor, ha mer än två hjul eller motor av något slag och du får inte använda styre i form av s.k. triathlonstyre eller liknande. Styrets ändar skall vara pluggade och självklart ska din cykel vara utrustad med fungerande bromsar på både fram- och bakhjulet.

Belysning

Då loppet inte går under dygnets mörka timmar finns inget behov av belysning. De cyklister som inte hinner till dagsmålet innan mörkret faller plockas upp av följebilarna.

Hjälm

Vi som cyklar använder godkänd cykelhjälm under hela loppet. Kort sagt, använd godkänd cykelhjälm, du ansvarar för att din cykel är trafiksäker, följ trafikreglerna och du cyklar på eget ansvar. Privata följebilar är inte tillåtna.

Här kommer ett inlägg med alla de regler din anmälan baseras på. Läs igenom dem noggrant redan nu så slipper du göra det under tidspress när du gör din anmälan.

Betalningsvillkor

När du fått din faktura har du 30 dagar på dig att betala. Om vi ej mottagit din betalning inom denna tid så anser vi att du tackat nej till din startplats och samtidigt gjort någon annan glad. Din startplats är personlig och endast giltig för dig. Du kan alltså inte sälja eller ge den till någon annan.

Efter din anmälan kan du boka båtresa via Destination Gotland, tel. 0771- 22 33 50 . Anmäl att du skall cykla Gotland360 så får du ett bättre pris på båtresan. Även boendet i Visby kan du boka via DG samtidigt, också detta till ett bättre pris. Boendet på Ljugarn/ Holmhällar skall du boka själv, det finns flera olika alternativ att välja mellan. De kommer snart att presenteras på hemsidan.

Om du av någon anledning skulle avboka något av Gotland360´s arrangemang gäller följande:

Bokar du av tidigare än 30 dagar innan arrangemangets början så återbetalas allt utom 500:-

Bokar du av tidigare än 15 dagar innan arrangemangets början så återbetalas 500:-.

Bokar du av senare än 15 dagar innan arrangemangets början så återbetalas ingenting.

Har du sjukintyg utfärdat av läkare så återbetalas hela beloppet om det meddelas en vecka innan arrangemanget. Annars återbetalas inget.

Om arrangemanget genom myndighetsbeslut måste ställas in betalas allt tillbaks utom 360:-.

I och med att du anmält dig och betalat så accepterar du våra regler om deltagande i världens förmodligen bästa cykellopp, Gotland360. Tycker vi i alla fall.

Villkor om databasregistrering

Då cykelloppet Gotland360 börjar att bli en stor apparat med många deltagare så ser vi oss tvungna att sammanställa alla er cyklisters uppgifter i en databas. Denna databas kommer att enbart användas av vår förening för att hantera all information som ni lämnat via anmälan. Ingen annan än Gotland360 Bike Event AB (varken företag, enskild person eller förening) kommer att ha någon som helst nytta av denna databas, då ingen information kommer att lämnas ut. Ni kommer att raderas ur databasen senast den 31 december 2024.

Den som är ansvarig för personuppgiftsregistret i databasen är Jim Kristiansson, mail: jimkristiansson@gmail.com. Jim är den som också ansvarar för vår hemsida www.gotland360.se.

De uppgifter som du lämnar kommer vi att ha nytta av vid startlistor, kontaktuppgifter till er, era matönskemål, er t-shirt storlek. Ditt namn kommer också att synas under ”anmälda” på hemsidan. Du måste acceptera att de bilder vi tar av dig kan komma att synas på vår hemsida eller Facebooksida. Om du inte vill det, så måste du meddela oss. Vi kommer inte att använda oss av bilder för något annat kommersiellt ändamål.

Om du vill ha ett registerutdrag över de uppgifter som vi har sparat om dig så kontakta Jim Kristiansson. Du kan också via Jim ändra uppgifter som du tidigare lämnat.

Vi är skyldiga att meddela Datainspektionen att vi har ett databasregister och vi är skyldiga att meddela dig att vi har ett sådant. Om du fortfarande vill cykla Gotland360, vilket vi hoppas trots en byråkratisk procedur, vill vi att du ger oss ditt godkännande att få samla dina uppgifter i vårt databasregister. Om du inte vill bli registrerad, ta kontakt med Philip Willners på tel 0700-38 47 48, så får vi lösa det på ett annat sätt som blir mycket krångligare för oss. Men det är OK, vi gör det gärna!

Personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR för att kunna administrera din anmälan, publicera startlistor, teckna försäkring och skicka fakturor.

Dina personuppgifter så som namn, hemort, klubb och fotografier i vilka du förekommer, kommer att kunna publiceras på internet och i tidningar.

Personuppgifterna kommer att behandlas genom riktade utskick från Gotland360 till dig som deltagare. Personuppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan och raderas ur databasen efter årets slut.

Ditt namn och startnummer kan också komma att användas i andra publika sammanhang.

Du har rätt att begära att ditt namn inte publiceras i startlistor på internet eller används i andra publika sammanhang.

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.

Vid frågor om personuppgifter är du välkommen att kontakta Philip Willners, Gotland360 Bike Event AB, via mail till philip@gotland360.se.

Although there are few cars in Gotland during September, you will still need to follow all the traffic rules while participating in Gotland360. You should stop at stop signs and take caution when performing left turns. As it is a fun race, without timing, behave as such and show respect while cycling in a group. You are all insured during the event, but we still want you alive and well at the end!

There will be alcoholic beverages served during the Saturday evenings dinner and therefore the age restrictions will be 18+.

The bike

Regular bikes, road-, mtb-, hybrid- or tandem-bikes are all allowed. For safety reasons, the side of the wheels are not allowed to be covered. The bike cannot have more than two wheels or be equipped with any kind of motor. Triathlon handle bars are not allowed. The end of the handle bars need to be covered, and the bike needs to be equipped with properly working brakes on both wheels.

Lights

Cycling during the event occurs only during daylight hours, therefore no lights are required. If a cyclist cannot reach the goal for the day before dark, the cyclist will be picked up by one of the escort cars.

Helmet

Everyone cycling are required to have an approved helmet.

Each cyclist should ensure that their bike is safe and well functioning. Follow all the traffic rules and you participate at your own risk. Private escort cars are not allowed.

This is a message with the rules you agree to follow when you register yourself. Read through it carefully now so that you do not have to do it under stress while registering.

Payment Conditions

After you received your invoice you will have 30 days to pay. If payment is not received within 30 days we will assume that you do not wish to participate, and that you wish to donate your registration to some other happy cyclist on the waiting list. There will be a total of 600 riders. Your entrance fee is personal and valid only for you. You cannot sell or give it to someone else.

After your registration you can book a ferry trip to Gotland with the agency Destination Gotland phone number +46- 771-22 33 50. Tell them that you are participating in Gotland360 to get a discount on the ferry. You can book a hotel in Visby at the same time through Destination Gotland, also this at a reduced price. In Ljugarn or at Holmhällar you should book accommodation yourself, there are several different options to choose from. They will soon be announced on the website.

If you for any reason would like to cancel any of our events it will be possible following these rules:

If you cancel earlier than 30 days before the event everything but 500SEK will be repaid.

If you cancel earlier than 15 days before the event 500SEK will be repaid.

Otherwise nothing will be repaid.

If you have medical certificates issued by doctors the full amount will be repaid if its notified at least one week in advance. Otherwise nothing will be repaid.

If authorities cancel the possibilities of organizing the event and you already have paid for it, we will pay everything back to you except a fee of 360SEK.

From the moment you have paid for the participation in Gotland360 you have agreed to accept our rules for probably the best bicycle race in the world, that is what we think anyway.

Welcome to Gotland360!

Conditions of databaseregistration

Gotland360 has evolved to a large event with many participants and we need information about you in a database. We will not share this information with anyone else except for a participation list that will be published on the web page and the database will be deleted the 31st of December 2024. Responsible for the database is Jim Kristiansson, mail: jimkristiansson@gmail.com.

The information you provide will help us efficiently sort out lists regarding start, food preferences, t- shirts etc. If you would like a copy or change the information, please notify Jim Kristiansson. You must also accept that photos taken during the event might be published on our internet page or facebook page. If not, contact us.

We need to follow the rules set out by the Datainspektionen (a Board with the task to protect the individuals privacy in the information society). Datainspektionen is informed about the Gotland360 database and has given us their consent.

If you despite the database still want to join Gotland360, and that you have understood the information given then you agree that we can collect your data in a database. If you for any reason do not want your information to be collected in our database, please contact Philip Willners at +46-700-38 47 48 or philip@gotland360.se. This will cause us lots of headaches, but your participation in Gotland360 is more important than our hassle so we will of course do this for you.